Mùa trước, nó chỉ chơi năm lần trong mùa A, năm phút rưỡi thôi. Sự xuất hiện duy nhất trong mùa Châu Âu League Cup, chỉ có vậy thôi.Vòng điều khiển quả bóng ở Paris bằng 14=, which was 14-12 so với cảnh bắn và 4-5 so với cảnh bắn Lyon.hạn; Độ khẩn cấp: